Marktreglement

Marktreglement voor de standhouders

Den Helder, 2024

Telefoonnummer voor marktinfo: 06-21886660
E-mail: info@heldersebinnenstad.nl

(Dit reglement heeft betrekking op alle markten en evenementen die door de HOB, eventueel samen met anderen, georganiseerd worden).

 • Artikel 1
  U dient in principe anderhalf uur voor aanvang van de markt aanwezig te zijn; bij gebreke wordt de plaats 30 minuten voor aanvang aan een andere persoon toe gewezen (aan te wijzen door de marktmeester of diens vervanger).
 • Artikel 2
  Het is niet toegestaan vroeger dan 3 uur voor de aanvang van de markt goederen of waren op de markt aan te voeren. De aanvoer van de markt moet zijn beëindigd op het tijdstip dat de markt aanvangt. De afvoer van de markt moet zijn beëindigd en de voertuigen moeten zijn verwijderd uiterlijk 1 uur na de sluitingstijd van de markt. Let wel: dit mag dus in geen geval tijdens de markt, dan na uitdrukkelijke toestemming van de marktmeester.
 • Artikel 3
  Het is de houder van een standplaats niet toegestaan:
 • Zich langer dan 60 minuten van zijn standplaats te verwijderen;
 • De standplaats onbeheerd achter te laten
 • Op het marktterrein andere dan voor de markt bestemde goederen of waren te koop aan te bieden, te verkopen of af te leveren.
 • Meer ruimte in te nemen dan is toegestaan.
 • De opstal op zijn standplaats tijdens de markt af te breken of te verplaatsen.
 • De doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze te hinderen of te belemmeren.
 • Verwarmingstoestellen en/of baktoestellen te gebruiken.
 • Tenzij door de marktmeester ontheffing is verleend
 • Artikel 4
  De vergunninghouder is verplicht er voor zorg te dragen dat zijn standplaats- zulks ter beoordeling van de marktmeester – steeds een goed verzorgd aanzien biedt. Tijdens de markt dient hij zijn afval, verpakkingsmaterialen, e.d., zelf in te zamelen  en te voorkomen dat dit afval wegwaait. Alvorens de vergunninghouder het marktterrein verlaat, dient hij zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon op te leveren en het afval zelf mee te nemen. Bij in gebreke blijven zullen de kosten (minimaal € 50,=) in rekening gebracht worden.
 • Artikel 5
  Het is niet toegestaan  artikelen, die bij uw inschrijving niet vernoemd zijn of krachtens een besluit van de HOB niet op de markt verhandeld mogen worden, op de markt in voorraad te houden, c.q. uit te stallen, ten verkoop aan te bieden of te verkopen. Verandering van artikel- en/of productgroepen moet altijd aan de marktmeester gemeld worden. Overtreding kan uitsluiting van huidige en komende markten tot gevolg hebben.
 • Artikel 6
  Indeling geschiedt door de marktmeester(s).
 • Artikel 7
  Betaling dient te geschieden uiterlijk twee weken voor aanvang van de desbetreffende marktdag. Bij niet nakomen van deze verplichting kan de toewijzing ingetrokken worden. Bij evt. contante betaling (kan slechts bij vooruitbetaling) op de markt wordt minimaal € 7,00 (zeven euro) adm. kosten in rekening gebracht. Meelopers dienen zich die dag van tevoren te melden op een door de marktmeester bepaalde plaats en bij inschrijving te betalen.
 • Artikel 8
  Bij verhindering dient u minimaal 1 week van tevoren af te zeggen, schriftelijk bij aangetekend schrijven, of per e-mail, bij de marktmeester of diens plaatsvervanger ( zie mailadres onder briefhoofd). Latere afmelding kan slechts bij hoge uitzondering. Zie ook uw inschrijfformulier. Uitsluitend bij tijdig afmelden wordt het marktgeld minus 10% adm. kosten teruggestort op uw rekening.
 • Artikel 9
  U dient zich op verzoek te legitimeren met geldig paspoort of rijbewijs. Ook dient u een inschrijving van de Kamer van Koophandel te overleggen welke maximaal 1 jaar oud mag zijn.
 • Artikel 10
  Een standplaats moet door de houder ervan persoonlijk worden ingenomen. Hij mag zich laten bijstaan door personen die bij hem in dienst zijn.
 • Artikel 11
  Voertuigen mogen tijdens de markt niet op het marktterrein staan, maar niet als uitdrukkelijk toestemming is verleend door de marktmeester.
 • Artikel 12
  Het is niet toegestaan  pennen of andere scherpe voorwerpen in de stadsvloer slaan. Diegene die in strijd handelt met het bij of krachtens deze verordening bepaalde of zich aan wangedrag of bedrog schuldig maakt, de marktmeester in de uitoefening van zijn taak belemmert, dan wel direct of indirect de orde op de markt verstoort of in gevaar brengt, kan door de marktmeester gelast worden zich met zijn goederen of waren ogenblikkelijk van de markt te verwijderen, aan welke last onmiddellijk gevolg dient te worden gegeven.
 • Artikel 13
  Bij plaatsing van marktkraam voor een etalage is het niet toegestaan om de achterkant van de kraam af te sluiten. Dit in verband met een volledig zicht op de etalage vanaf de straatkant.

Rommelmarkt

REGLEMENT tijdens Juttersmarkten
Locatie: Stadspark ter hoogte van het Julianaplein

 • Op de Rommelmarkt mag je niet voor 7:00 uur uitstallen.
 • In het stadspark mag niet worden geparkeerd.
 • De plekken van 6 meter breed en 4 meter diep worden door de marktmeester toegezegd.
 • Uitsluitend tweede hands goederen mogen worden verkocht. Nieuwe goederen en/of etenswaren mogen niet worden verkocht!
 • Je dient voor 9 uur je plaats te hebben ingenomen.
 • Eén grondplaats van 24 m² kost € 10,00 per dag
 • JE MAG GEEN GOEDEREN en /of AFVAL ACHTERLATEN

Diegene die in strijd handelt met het bij of krachtens dit reglement bepaalde of zich aan wangedrag of bedrog schuldig maakt, de marktmeester in de uitoefening van zijn taak belemmert, dan wel direct of indirect de orde op de markt verstoort of in gevaar brengt, kan door de marktmeester gelast worden zich met zijn goederen of waren ogenblikkelijk van de markt te verwijderen, aan welke last onmiddellijk gevolg dient te worden gegeven.


Reglement Kinderrommelmarkten

 • Minimaal één dag van te voren inschrijven per e-mail naar : info@heldersebinnenstad.nl geeft recht op een gereserveerde plaats in de Wezenstraat of Californiestraat.
 • Op de Kinderrommelmarkt mag je niet voor 05:00 uur komen en/of uitstallen.
 • Uitsluitend tweede hands goederen mogen door kinderen t/m 15 jaar te worden verkocht. Nieuwe goederen en eten en/of drinken mogen niet worden verkocht!
 • Op de marktplaatsen mogen geen fietsen en winkelwagens worden geplaatst.
 • Je dient voor 9 uur je plaats te hebben ingenomen , kun je toch niet of niet op tijd komen , op tijd af berichten, dat is 12 uur van te voren per e-mail naar : info@heldersebinnenstad.nl
 • Als je zonder afbericht te laat komt, vervalt je recht op een plaats.
 • Inschrijven per e-mail bij: info@heldersebinnenstad.nl
 • De grondplaatsen zijn gratis.
 • JE MAG GEEN GOEDEREN en /of AFVAL ACHTERLATEN
 • Het is NIET toegestaan pennen of andere scherpe voorwerpen in de stadsvloer slaan.
 • Diegene die in strijd handelt met het bij of krachtens dit reglement bepaalde of zich aan wangedrag of bedrog schuldig maakt, de marktmeester in de uitoefening van zijn taak belemmert, dan wel direct of indirect de orde op de markt verstoort of in gevaar brengt, kan door de marktmeester gelast worden zich met zijn goederen of waren ogenblikkelijk van de markt te verwijderen, aan welke last onmiddellijk gevolg dient te worden gegeven.

Het bestuur HOB